Bor Gümrük Bilgilendirme Servisi'ne üye olun, gümrük mevzuatı ile ilgili periyodik bültenlerimize ulaşın. Kişisel verilerinizin işlenmesine dair Aydınlatma Metni için tıklayınız

COĞRAFİ DAĞILIM

SIKÇA SORULAN SORULAR

Gümrük Genel Tebliği Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi “YKTS” (Seri No: 1) gümrük işlemlerine ilişkin olarak elektronik ortamda beyanda bulunmak isteyen gerçek/tüzel kişi veya temsilcilerin (doğrudan ve dolaylı) bilgilerinin elektronik ortamda kaydı, takibi ve kontrolü amacıyla sistem üzerinde gerekli kayıtların yapılarak aşağıda yer alan belgelerin Gümrük Müşavirliği şirketine kayıt ve onaylatılması amacıyla gönderilmesi gerekmektedir.

“YKTS” Kayıtları Tarafımızdan Elektronik İmzayla Gönderilecektir

- Vekâletname  (2 adet Noter Tasdikli/ Asıl) 

- Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş, varsa değişiklik vb. son hali) Güncel (1 adet Asıl/ Onaylı)

- İmza Sirküleri Güncel  (1 adet Noter Tasdikli)

- İmzaya Yetkili Şahısların T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi

- Vergi Mükellefiyet  yazısı Güncel (İnternet ortamından alınmış olması yeterli)

- Oda Sicil Kayıt sureti veya Faaliyet Belgesi Güncel (son 3 aylık)

- Firmanıza ait YMM Bilgileri

- Tareks Taahhütname (TAREKS’e tabi işlemleriniz mevcutsa)

- Firmanıza ait İletişim Bilgileri ( KEP adresiniz, Dış Tic. İşlemlerinde yetkili kişiye ait mail adresi, Cep Telefon ve Sabit telefon )

- İhracatçı Birliklerine üye olmanız halinde, üyelik bilgileriniz

Sorunuzun cevabı size faydalı oldu mu?
EVET
HAYIR

- Gümrük işlemlerinde güvenilirliğini kanıtlamış, belirli bir dış ticaret hacmine sahip, mali yeterliliği tasdik edilmiş, kayıtları izlenebilir olan kişilere tanınan ve gümrük - dış ticaret faaliyetlerinde belli kolaylıkların tanınmasına olanak veren özel bir belge ve haktır.

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi alımı için koşullar nedir?

- Yönetim kurulu üyeleri, sermayedarlar ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde yetkili kişilerin kamu güvenliğini tehdit edici ciddi suç veya ciddi boyutta mali suç ya da kabahat işlememiş olmaları

- Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmaması

- Gümrük Mevzuatı uyarınca kesinleşmiş gümrük vergisi ve gümrük cezası borcu olmaması

- İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sigorta prim borcu olmaması

- Vergi kaybına yol açan ciddi oranlarda kesinleşmiş gümrük cezası uygulanmamış olması

- DTŞ’ ler hariç olmak üzere, başvurulan ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde asgari bir milyon FOB /ABD doları tutarında fiili ihracat yapılmış olması,

- DTŞ’ ler hariç olmak üzere, başvurulan ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde gerçekleştirilen ithalat ve ihracat toplamının asgari altı milyon ABD doları tutarında olması.

- 15 Çalışan istihdam ediyor olmak

Sorunuzun cevabı size faydalı oldu mu?
EVET
HAYIR

- Yetkilendirilmiş yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statüdür.

Kimler Yetkilendirilmiş Yükümlü Olabilir?

- Serbest Bölgeler dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik, en az üç yıldır faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları yetkilendirilmiş yükümlü olabilir.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü Belgesi Verilirken Hangi Koşullara Bakılır?

Yetkilendirilmiş yükümlü olmak isteyen başvuru sahiplerinde aranan 4 temel koşul bulunmaktadır:

- Güvenilirlik Koşulu
- Ticari Kayıtların Güvenilir ve İzlenebilir Olması Koşulu
- Mali Yeterlilik Koşulu
- Emniyet ve Güvenlik Koşulu

Sorunuzun cevabı size faydalı oldu mu?
EVET
HAYIR

Basitleştirilmiş Usullere İlişkin Kolaylıklar:

- İhracatta yerinde gümrükleme (ihracat eşyasını ihracat gümrük idaresine sunmadan işlemlerini kendi tesislerinden yapabilme),

- İzinli gönderici (transit eşyasını hareket gümrük idaresine sunmadan kendi tesislerinden sevk edebilme),

- İthalatta yerinde gümrükleme (ithalat eşyasını ithalat gümrük idaresine sunmadan işlemlerini kendi tesislerinden yapabilme),

- İzinli alıcı (transit eşyasını varış gümrük idaresine sunmadan kendi tesislerine sevk edebilme),

- Teminatlı işlemlerinde her bir işlem için ayrı teminat yerine götürü teminat uygulaması kapsamında tutarı önceden belirlenmiş süresiz ve düşümsüz teminat verebilme,

- Teminatlı işlemlerinde kısmi oranda teminat verebilme,

- Odalarca onay ve gümrük müdürlüklerince vize işlemlerine gerek kalmaksızın A.TR dolaşım belgesi düzenleyebilme,

- Eşyanın kıymetine bakılmaksızın Fatura Beyanı ve EUR.MED Fatura Beyanı düzenleyebilme,

- Eksik belgeyle beyanda bulunabilme,

- Eşya türüne göre sınırlama olmaksızın, taşıt üstü işlemden yararlanabilme,

- Eksik belge ile beyan ve taşıt üstü işlem kolaylığının bir arada kullanılabilmesi,

- Gümrük Yönetmeliğiyle belirlenmiş eşyanın ithalinde 6 ay öncesine kadar alınmış tahlil raporu ibraz edebilme,

- Gümrük Yönetmeliğiyle belirlenmiş eşyayı tahlil sonuçları alınmadan teslim alabilme,

- Konşimentosu ibraz edilemeyen petrol ve türevlerini konşimento ibrazından önce teslim alabilme,

- Ayniyat tespitine ilişkin Bakanlıkça yapılacak farklı düzenlemelerden faydalanabilme.

Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylıklar:

- İthalatta ve ihracatta eşya muayenesi ve belge kontrolünün olmadığı hat olan yeşil hatta işlem görebilme,

- Taşıt üstü işlemlerde de yeşil hattan yararlanabilme,

- Daha az belge kontrolü veya muayeneye tabi tutulabilme,

- Belge kontrolü veya muayenenin yapılacak olması halinde, bu işlemleri öncelikle gerçekleştirebilme.

Emniyet ve Güvenliğe İlişkin Kolaylıklar:

- Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verebilme,
- Özet beyana ya da özet beyan yerine geçen belgelere veya özet beyan olarak kullanılan bilgilere dayalı emniyet ve güvenliğe ilişkin gümrük kontrollerine daha az tabi tutulabilme,
- Emniyet ve güvenliğe ilişkin gümrük kontrollerinin yapılacak olması halinde, bu kontrolleri öncelikle gerçekleştirebilme,
- Sınır kapılarından öncelikli geçiş yapabilme.

Sorunuzun cevabı size faydalı oldu mu?
EVET
HAYIR

- Başvuru Formu
- Soru Formu
- Adli sicil belgeleri/beyan formları
- T.C uyruklu ve/veya Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu yönetim kurulu üyeleri, şirket sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlar için resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgeleri
- Varsa, sürekli olarak yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklu yönetim kurulu üyeleri, şirket sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlar için imzalı Beyan Formu.
- Borcu yoktur belgeleri
- Vergi borcu olmadığını gösterir yazı
- SGK prim borcu olmadığını gösterir yazı
- Mali durumunu gösteren YMM Raporu
- ISO 9001 ve ISO 27001 Sertifikaları

Sorunuzun cevabı size faydalı oldu mu?
EVET
HAYIR

- Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı talebi üzerine Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerince verilen idari karardır.

Bağlayıcı Tarife Bilgisinden Kim Ne Kadar Süre İle Yararlanabilir?

- Bağlayıcı Tarife Bilgisinden sadece hak sahibi yararlanabilir. Veriliş tarihinden itibaren 6 yıl süre ile geçerlidir.

BTB uygulamasının amaçları Nelerdir?

- Sınıflandırma kurallarının doğru ve yeknesak bir şekilde uygulanması suretiyle sınıflandırmanın uyumlaştırılmasını ve böylece dış ticaret rejiminin dış ticaret erbabı arasında doğru ve eşit olarak uygulanmasını sağlamak.

- Beyan sürecini ve gümrük işlemlerini hızlandırmak ve böylece gümrük kontrolünü ve uluslararası ticareti mümkün olduğunca kolaylaştırmak ve dış ticaret işlemlerinin maliyetini azaltmak.

- Ticaret erbabı ile gümrük idaresi arasında eşyanın tarife pozisyonundan kaynaklanan ihtilafları azaltmak.

- Gümrük işlemleri sırasında eşyanın sınıflandırılması probleminden kaynaklanan zaman kayıplarını azaltmak suretiyle yüksek riskli eşyanın muayenesine ve kontrolüne gümrük işlemleri sırasında yeterli zaman ayrılabilmesini, dolayısıyla, gümrük denetimlerinin seçimli ve daha etkin yapılabilmesini sağlamak.

- Dış ticaret erbabına eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin hukuki geçerliliği olan resmi bir bilgi sağlamak.

- Uluslararası bir ticaret işleminin karlılığının ve uygulama imkanının önceden tahmin edilebilmesini sağlamak.

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) hangi durumda iptal edilir?

- Talep edenin verdiği yanlış ve eksik bilgiye dayanan BTB iptal edilir. İptal, iptal kararının verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.

BTB Hangi durumlarda geçerliliğini yitirir?

- Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve verilen bilginin söz konusu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması,

- Dünya Gümrük Örgütünün uymakla yükümlü bulunduğumuz nomanklatür, izahname ve tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymaması

- BTB’nin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi veren kişiye tebliğ edilmesi, durumlarında geçerliliğini yitirir.

Sorunuzun cevabı size faydalı oldu mu?
EVET
HAYIR

Şirketimize yapacağınız başvurunun, ilgili pozisyonların gerekliliklerine göre veri tabanımızda değerlendirilebilmesi için ilanlarımıza http://www.borusan.com.tr/tr/kariyer web adresinden ulaşarak başvuru yapabilirsiniz.

Sorunuzun cevabı size faydalı oldu mu?
EVET
HAYIR

Sıkça Sorulan Sorular

 

BİZE DİLEDİĞİNİZ HER KONUDA ULAŞABİLİRSİNİZ