Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.06.2020 tarihli 54784013 sayılı yazısı (Geri Verme Veya Kaldırma Başvurusu Formlarının Elektronik Ortama Alınması)

Liste Resim

Geri Verme Veya Kaldırma Başvurusu Formlarının Elektronik Ortama Alınması

Bilindiği üzere 01.04.2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 30 uncu maddesi hükmü gereğince, Gümrük Yönetmeliğinin 502 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Gümrük vergilerinin ve para cezalarının geri verilmesi veya kaldırılması başvurusu, bu vergileri ve cezaları ödeyen veya ödemekle yükümlü olan kişi veya bunların temsilcileri veya hak ve yükümlülükleri devralan kişi tarafından Ek-78’de yer alan Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu ile elektronik olarak ilgili gümrük idarelerine yapılır. Bu Forma gerekli belgeler de elektronik ortamda eklenir.”
“(4) Geri verme veya kaldırma başvuru formu, Ek-78’de yer alan bilgileri içerir ve bu ekin doldurulmasına ilişkin açıklama notlarına uygun olarak elektronik ortamda düzenlenir. Eksik bilgi ve/veya belge bulunması halinde tamamlanması için ilgili gümrük idaresi bir süre belirleyebilir. Bu süreye uyulmaması halinde başvuru geri çekilmiş sayılarak başvuru sahibi derhal bu durumdan haberdar edilir. Mücbir sebep ve beklenmeyen hallerde süresi içerisinde bu durumu kanıtlayan belge ile müracaat edilmesi üzerine gümrük idaresince ek süre verilir.”,
Bu kapsamda Gümrük Yönetmeliğinin 78 no.lu ekinde yer alan Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formunun elektronik ortamda sunulmasına ilişkin teknik çalışmalar tamamlanmış olup Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi devreye alınmıştır.

Bu itibarla, 08.06.2020 tarihi itibariyle, Başvuru Formlarının Sistem üzerinden yükümlüsünce elektronik ortamda verilmesi gerekmekte olup ekli kılavuzlarda belirtilen adımlar takip edilerek ;

1) Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formunun yükümlüler tarafından Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi üzerinde oluşturularak onaya sunulması,
2) Başvurunun onaya sunulmasının ardından , Sistemde oluşturulan Başvuru Formunun çıktısının alınması,
3) Başvuru Formu, Forma eklenmesi gereken manuel belgeler ve Sistem tarafından otomatik olarak atanan "Başvuru Numarası"nı içerir bir dilekçe ile ilgili Gümrük Müdürlüğüne müracaat edilmesi,
gerekir.
01.07.2020 tarihi itibariyle, Başvuru Formuna eklenmesi gereken belgelerin, Tek Pencere Sistemi üzerinden, Başvuru Numarası ile ilişkilendirilerek Başvuru Formuna elektronik ortamda eklenmesi gerekecektir. (kullanım kılavuzları yeniden güncellenecektir).
Başvuru sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
Geri verme veya kaldırma başvuru formu, her beyanname, ek tahakkuk ve ceza kararı için ayrı ayrı düzenlenir. Ancak, bir beyanname ve bu beyannameye bağlı ceza kararı ile bir ek tahakkuk ve buna bağlı ceza kararı için tek bir başvuru formu düzenlenir.
Yükümlü tarafından onaylanan başvurularda onay işleminden önce, başvuru bilgilerinin silinerek, güncellenebilmesi mümkündür. Ancak yükümlüsünce onaylanan başvurular üzerinde güncelleme yapılamamaktadır.
Başvurunun onaya sunulmasının ardından, sistem tarafından atanan “Başvuru Numarasını” içerir bir dilekçe ile ilgili Gümrük Müdürlüğüne müracaat edilmelidir

NOT : Elektronik ortamda yapılacak başvurulara ilişkin olarak yükümlüler tarafından izlenmesi gereken adımları gösteren kullanım kılavuzları ilişikte gönderilmektedir. Yükümlü kullanım kılavuzlarına, ayrıca Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sisteminin “Yardım” başlığı altından veya Bakanlığımız web sayfası üzerindeki Gümrük -> Gümrük İşlemleri -> Dijital Gümrük Uygulamaları -> Kılavuzlar sayfasından ulaşılabilmektedir(https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/dijital-gumruk-uygulamalari…).